Camilla Hansen

Camilla Hansen er fra Oslo og er født i 1994. I førstegangstjenesten var Camilla avdelingstillitsvalgt (ATV) for Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL), herunder; Militærpolitiet (MP), Forsvarets hundeskolen(FHSK), Militær livvakt (ML), og kjøreskolen. Camilla har ansvaret for oppfølging av Hæren. Hun er også kontaktperson mellom TVO og NVLF.

Hun arbeider med fire av kapitlene i Vernepliktsprogrammet (VPP). Under kapittelet Tillitsvalgtordningen i Forsvaret, skal TVO aktivt søke gjennomslag på alle nivå slik at TVO-reglementet kan følges etter sin hensikt. I forbindelse med kapitelet informasjon jobbes det mye med å få objektiv informasjon om Forsvaret som et kompetansemål i lærerplanen for videregående skoler. I tillegg skal det utarbeides en ugradert informasjonskanal som inneholder rettigheter og plikter rundt inne til førstegangstjenesten.

I kapittelet Sivil utdanning og akkreditering arbeides det for at førstegangstjenesten har størst mulig overføringsverdi til det Sivile. Karriereveiledning, kurs og stipend, akkreditering av tjenesten og tilleggspoeng for gjennomført førstegangstjeneste er prioriterte sak. I tillegg jobbes det med utviklingen av de studiepoenggivende emnene som er tilgjengelig for de førstegangstjenestegjørende

Til slutt vil hun kjempe for at ivaretagelsen av personellet fra start til slutt av verneplikten, herunder heimevernstjeneste, skal være så god som mulig. Derfor skal TVO kjempe for at det opprettes en tillitsvalgtstruktur i Heimevernet og at Forsvaret før, under og etter førstegangstjenesten informerer om plikter og muligheter i Heimevernet.

Camilla har sittet som landstillitsvalgt siden 1.juli 2015.