Anna Olivia Mohaugen

 

Anna Olivia Mohaugen

Ansvar: Sjøforsvaret

Mobil/kontortelefon: 957 66 546/0510 7246

Anna Olivia Mohaugen er født i 1995 og kommer fra Lillehammer. Hun hadde sin førstegangstjeneste på Haakonsvern i Bergen, hvor hun var avdelingstillitsvalgt. Anna har oppfølging av Sjøforsvaret, og har tett samarbeid med Hovedtillitsvalgt Kristoffer Falch. Hun er også kontaktperson mellom TVO og Lotteforbundet. I tillegg har hun ansvar for Sosiale medier og Soldataksjonen 2017-2018. I Vernepliktsprogrammet (VPP) har Anna ansvar for de fem kapitlene religion og livssyn, aksept for seksuell legning, forpleining og kosthold, EBA (eiendom, bygg og anlegg) og idrett.

Kapittelet I om Kosthold og forpleining, omhandler mattilbudet i Forsvaret. Et bedre mattilbud i Forsvarets spisemesser er noe soldatene er svært opptatt av, og noe Tillitsvalgtordningen har jobbet med for over en lengre periode. Alle soldater har krav på fire måltider i løpet av en dag, som skal være variert og ernæringsmessig dekkende. For å kunne opprettholde disse kravene, har Anna jevnlig dialog med forpleiningsseksjonen i Forsvaret.

Kapittel R tar for seg Eiendom, Bygg og Anlegg. Dette er et tema som har vært mye diskutert de siste årene. Per dags dato er store deler av bygningsmassen i forsvaret preget av mye slitasje. Dette gjelder blant annet mannskapsforlegninger, idrettsfasiliteter og velferdslokaler. For at disse fasilitetene skal forbedres, er vi avhengig av god oppfølging og dialog med Forsvarsbygg og FST/org. Disse problemene er også noe som går igjen i kapittelet om Idrett. Her jobber vi for å bedre idrettsfasilitetene, og for at alt idrettspersonell skal bli kurset slik at de kan gi tilstrekkelig veiledning innen militær fysisk trening og ernæring.

Forsvaret er opptatt av et inkluderende arbeidsmiljø, hvor man blir akseptert uavhengig av kjønn, religion eller etnisitet. I samarbeid med Feltprestkorpset, har TVO høyt fokus på at Religion og livssynstilknyttet aktivitet skal være frivillig. Et av punktene Anna følger opp, er livssynsåpne seremonirom i hver leir. I Vernepliktprogrammet finner man også et kapittel om Aksept for seksuell legning. Dette dreier seg om aksept og mangfold. Her jobber vi mye med informasjon rundt temaet, samt holdningsskapende arbeid. Anna har blant annet ansvar for Tillitsvalgtordningens deltagelse i Oslo pride.

Anna har sittet som landstillitsvalgt siden 1. juli 2016.