Ivaretakelse av soldatene

 Som følge av HR-omorganiseringen i Forsvaret og Stortingets vedtatte Langtidsplan for forsvarssektoren, kuttes det i Forsvarets ivaretakelse av soldatene. Det er særlig velferdstjenesten og Fokus-tilbudet som svekkes. En del av det som planlegges å endre, vil gjøre tilbudet dramatisk dårligere for soldatene. 

TVO har sagt klart fra til både militær og politisk ledelse at vi ikke kan godta at soldatene blir dårligere ivaretatt. Forsvarsdepartementet har derfor satt i gang med en studie av hvordan nivået på tilbudet til soldatene skal være. Enn så lenge jobber de tillitsvalgte i TVO lokalt for å kjempe for soldatenes ivaretakelse. De vernepliktige ofrer ett år av livet sitt for landet, og fortjener derfor å bli godt ivaretatt!

 
 

Fra TMO til TVO

Ved Landskonferansen 2016 endret Tillitsmannsordningen i Forsvaret navn til Tillitsvalgtordningen i Forsvaret, forkortet til TVO. I 1993 ble begrepet "tillitsmann" erstattet med "tillitsvalgt", og det var derfor på tide at organisasjonens navn gjenspeilet denne endringen.